• Voor 15.00 uur besteld = morgen in huis
  • Gratis verzending vanaf €20,-
  • Veilig betalen, ook achteraf

Download algemene voorwaarden

1          Algemeen
1.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Lichthoek, op alle overeenkomsten die De Lichthoek sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2        Definities:
- Onder ‘Algemene Voorwaarden’ worden verstaan de onderhevige bepalingen.
- Onder ‘De Lichthoek’ wordt verstaan De Lichthoek, te Maasdijk.
- Onder ‘Koper” wordt verstaan degene die met De Lichthoek contracteert c.q. beoogt te contracteren.
1.3        De Lichthoek wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.
1.4        Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen De Lichthoek en Koper.
 
2          Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1        Een overeenkomst komt tot stand doordat De Lichthoek een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Koper.
2.2       Getoonde of verstrekte modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
2.3       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.4       Als Koper aan De Lichthoek gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag De Lichthoek uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
 
3          Prijsverhoging
De Lichthoek is gerechtigd de overeen- gekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4          Intellectuele eigendom
4.1        Alle door De Lichthoek vervaardigde of aangepaste modellen, plannen, documenten en werktuigen en de hierop betrekking hebbende technische informatie en “know-how” blijven haar eigendom, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Koper. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van De Lichthoek noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Koper, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door De Lichthoek verstrekt zijn.
4.2       Koper vrijwaart De Lichthoek voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
5          Catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten
De inhoud van catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten en dergelijke wordt door De Lichthoek met de grootste zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die De Lichthoek niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.
 
6          Levering
6.1        Levering vindt plaats af magazijn.
6.2       De met De Lichthoek overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De Lichthoek aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden.
6.3       Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.
6.4       De Lichthoek is gerechtigd de door haar verschuldigde levering in gedeelten na te komen.
Het is De Lichthoek toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is De Lichthoek bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 
7          Eigendomsvoorbehoud
7.1        Na levering blijft De Lichthoek eigenaar van de  geleverde zaken zolang Koper:
- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst;
- voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
7.2       Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
7.3       Koper is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
7.4       Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
7.5       Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
7.6       In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk De Lichthoek te waarschuwen.
7.7       Als De Lichthoek geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan De Lichthoek te verpanden.
7.8       Nadat De Lichthoek haar eigendomsvoor- behoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat De Lichthoek toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
7.9       In alle gevallen dat De Lichthoek een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is De Lichthoek gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.
 
8          Betalingsvoorwaarden
8.1        Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen veertien dagen na (deel)factuurdatum.
8.2       Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van De Lichthoek een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. De Lichthoek heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.
8.3       Het recht van Koper om zijn vorderingen op De Lichthoek te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij De Lichthoek in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.         een betalingstermijn is overschreden;
b.         Koper failliet is, of in surseance is;
c.         de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d.         de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
8.4       Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf veertien dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer  de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de goederen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
8.5       De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
8.6       Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
8.7       Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper aan De Lichthoek alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000                        15%
over het meerdere tot € 6.000            10%
over het meerdere tot € 15.000            8%
over het meerdere tot € 60.000            5%
over het meerdere vanaf € 60.000       3%
8.8       Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Koper verschuldigd.
8.9       Indien De Lichthoek in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Koper.

Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op betaling achteraf via Billink
"De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die De Lichthoek in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a)   risicoanalyses
b)   de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden"

"Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betaling op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen."

9          Ontbinding
9.1        Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht vloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is De Lichthoek te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de De Lichthoek verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Lichthoek is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2       Indien de Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door De Lichthoek verhindert, heeft De Lichthoek het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.3       Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor De Lichthoek opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie De Lichthoek bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan De Lichthoek bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.
9.4       Een en ander laat onverlet de overige aan De Lichthoek toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.5       De Lichthoek is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
 
10        Reclames, klachten
10.1      Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2      Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.3      Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
10.4      Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is De Lichthoek te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de  afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
 
11         Garantie
11.1       De garantietermijn bedraagt 3 maanden na levering door De Lichthoek van de zaken aan Koper, tenzij door De Lichthoek en Koper schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
11.2      Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na het aan de dag treden ervan door Koper aan De Lichthoek te worden gemeld, onder de opgave van de aard van het gebrek alsmede de omstandigheden, waaronder het gebrek zich heeft geopenbaard. De Lichthoek zal dan kiezen of zij de zaken herstelt of dat zij de defecte zaken vervangt. Zulks zonder enige verdere verplichting tot schadevergoeding.
11.3      De aanspraken van Koper op garantie vervallen indien:
-sprake is van gewone slijtage van het materiaal
-sprake is van gebreken, veroorzaakt door zaken of nalatigheid van anderen dan De Lichthoek
-de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet of onvoldoende zijn opgevolgd
-sprake is van reparatiepogingen van Koper die niet eerst schriftelijk zijn goedgekeurd door De Lichthoek
-sprake is van schade aan het materiaal als gevolg van het nemen van andere proeven en testen dan de normale onderzoeksactiviteiten die gebruikelijk zijn volgens de regels van het vak, voor gebruik.
11.4      Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie of ingevolge reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van De Lichthoek.
 
12        Aansprakelijkheid
12.1      De Lichthoek is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan De Lichthoek toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen De Lichthoek verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
12.2      Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.
12.3      De Lichthoek is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk  of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
12.4      Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is De Lichthoek nimmer aansprakelijk.
12.5      De door De Lichthoek te vergoeden schade zal gematigd worden,  indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.
 
13        Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Bestellen bij De lichthoek
  • A-merken
  • Laagste prijsgarantie
  • Levering uit voorraad
  • Gratis verzending vanaf €20,- Nederland & Belgie met PostNL
  • Veilig betalen met IDeal, Bancontact, Creditcard, Overboeking en Achteraf
  • Deskundig advies
  • Retourrecht 14 dagen
veilig betalen
Klantenservice phone010-5902800 emailinfo@delichthoek.nl

Maandag - vrijdag
8.30 t/m 17.00 uur

Hulp nodig?
Ik sta u graag
te woord

neem contact op
veilig betalen

© De lichthoek 2019